Wat moet ik weten over onroerendgoedbelasting in Spanje?

Vertaal naar het Nederlands:

Belastingen op onroerend goed in Spanje zijn een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Spaanse regering. Ze spelen een belangrijke rol bij de financiering van overheidsprogramma’s en het verlenen van openbare diensten.

Vergeleken met andere Europese landen heeft Spanje een relatief soepel belastingstelsel – zowel wat betreft de kosten bij de aankoop en verkoop van woningen, als de belastingen voor eigenaren, verhuurders en huurders. Vandaag zullen we dit complexe onderwerp bespreken, dat zorgvuldig moet worden bestudeerd door iedereen die een woning in dit land wil kopen en zich hier permanent wil vestigen.

 

Belastingen op onroerend goed in Spanje

 

 

Inhoud

 

 

Wat zijn de belangrijkste belastingen in Spanje?

Laten we de belangrijkste soorten belastingen noemen die op de een of andere manier verband houden met onroerend goed:

 1. Onroerendezaakbelasting (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI). Dit is een van de meest voorkomende belastingen op onroerend goed in Spanje. Het wordt geheven op eigenaren van onroerend goed op basis van de kadastrale waarde ervan. De hoogte van deze belasting wordt bepaald door de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.
 2. Milieubelasting (Impuesto sobre Actividades Económicas). Deze belasting wordt geheven op commercieel onroerend goed en bedrijven. De hoogte ervan hangt af van de omvang van het bedrijf en de locatie ervan.
 3. Inkomstenbelasting uit onroerend goed (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF). Natuurlijke personen die inkomsten ontvangen uit de verhuur van hun onroerend goed in Spanje, zijn verplicht om de overeenkomstige belasting te betalen. De hoogte ervan hangt af van het bedrag van de inkomsten en het belastingtarief.
 4. Belasting op de winst uit de verkoop van onroerend goed (Impuesto sobre las Ganancias Patrimoniales). Als u onroerend goed verkoopt in Spanje en daar inkomsten uit haalt, bent u verplicht om belasting te betalen over die winst. De hoogte ervan hangt af van het bedrag van de winst en de termijn waarvoor u het onroerend goed hebt bezeten.
 5. Belasting op erfenis en schenking (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). Bij de overdracht van onroerend goed door middel van erfopvolging of schenking kan de verplichting ontstaan om erfbelasting te betalen. De hoogte ervan hangt af van de waarde van het onroerend goed en de mate van verwantschap tussen de schenker en de ontvanger.

 

Belastingen op onroerend goed in Spanje

 

Een kenmerk van de Spaanse belastingen is dat ze per regio worden verdeeld. Elke regio heeft het recht om zijn eigen belastingtarieven en regels vast te stellen voor zijn inwoners. Dit kan leiden tot aanzienlijke verschillen in de hoogte van de belastingbijdragen tussen de verschillende gebieden van Spanje.

De berekening van de belastingen op onroerend goed in Spanje is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de kadastrale waarde van het onroerend goed, het oppervlak, de belastingtarieven en andere factoren.

Voor buitenlandse investeerders die onroerend goed bezitten in Spanje, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle fiscale verplichtingen. Het niet betalen van belastingen kan leiden tot boetes en problemen met de Spaanse belastingdienst. Het is ook belangrijk om te weten welke voordelen u heeft. Bijvoorbeeld, de eerste 108 000 euro aan woningwaarde zijn vrijgesteld van belasting. Houd er rekening mee dat het percentage belastingtarief constant toeneemt, afhankelijk van hoe groot het gekochte onroerend goed in het land is. Hoe groter het eigendom – hoe hoger het belastingtarief.

 

Wat moet een niet-ingezetene weten bij het kopen van onroerend goed in Spanje?

Het kopen van onroerend goed in Spanje is een langetermijn- en potentieel winstgevende investeringsbeslissing. Maar om het potentieel van het gekochte object volledig te waarderen en mogelijke problemen te vermijden, moet u op de hoogte zijn van uw rechten en plichten als niet-ingezetene.

 

De rechten van niet-ingezetenen:

 • Eigendom van onroerend goed. Het bezit en gebruik van het gekochte onroerend goed is het belangrijkste recht van niet-ingezetenen. Zelfs als u niet permanent in Spanje woont, heeft u het recht om uw eigendom te gebruiken, te verhuren of te verkopen.
 • Vrij verkeer. Als niet-ingezetene heeft u het recht om vrij in en uit Spanje te reizen. Dit betekent dat u op elk moment kunt komen en in uw appartement of huis kunt wonen, ook tijdens het toeristenseizoen.
 • Deelname aan de economie. Het kopen van onroerend goed in Spanje geeft u de mogelijkheid om bij te dragen aan de economie van het land. U kunt uw eigendom verhuren aan toeristen of voor langdurig verblijf, wat u extra inkomsten kan opleveren.

 

Belastingen op onroerend goed in Spanje

 

U mag ook uw plichten niet vergeten:

 • Belasting betalen. Als eigenaar van een woning in Spanje bent u verplicht om onroerendezaakbelasting te betalen. Het belastingtarief hangt af van de waarde van uw eigendom en de regio waarin het zich bevindt.
 • Naleving van lokale regels en normen. U bent ook verplicht om alle lokale wetten en normen na te leven die verband houden met het gebruik van onroerend goed. Bijvoorbeeld, u moet zich houden aan de regels van de vereniging van eigenaren, indien aanwezig, en aan de huurwetten.
 • Behoud en onderhoud van eigendommen. U bent verplicht om uw eigendom in goede staat te houden en te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de regels voor het behoud van eigendommen. Dit kan onder meer het regelmatig uitvoeren van technisch onderhoud en het betalen van nutsvoorzieningen omvatten.
 • Naleving van immigratieregels. Als u besluit om meer dan 90 dagen per jaar in Spanje te verblijven, moet u zich houden aan de regels met betrekking tot het verblijf en de registratie van buitenlandse burgers. U kunt contact opnemen met de lokale immigratiedienst om de relevante informatie en documenten te verkrijgen.
 • Boekhouding en informatie. U moet ook een administratie bijhouden van alle inkomsten die u ontvangt uit de verhuur van uw onroerend goed en de belastingdienst op de juiste manier informeren.

 

Bijzonderheden van de belasting op onroerend goed

Bij de aankoop van onroerend goed in Spanje spelen belastingen een belangrijke rol en kunnen ze een aanzienlijke invloed hebben op de uiteindelijke kosten van de transactie. De hoogte van de belasting op de aankoop van onroerend goed hangt af van de regio waar het object zich bevindt, en van verschillende factoren, zoals de waarde van het onroerend goed, de omvang van de transactie en de status van de koper.

 

Belastingen op onroerend goed in Spanje

 

Dit zijn de meest voorkomende belastingen bij de aankoop van woningen in verschillende regio’s van Spanje:

 • Overdrachtsbelasting (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ITP) – dit is de meest voorkomende belasting bij de aankoop van onroerend goed in Spanje. Het tarief varieert meestal van 6% tot 10%, maar kan verschillen per regio. Bijvoorbeeld, op de Canarische Eilanden is het ITP-tarief 6,5%, terwijl het in Catalonië 10% is.
 • Belasting op juridische documenten of zegelrecht (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, AJD) – deze wordt meestal geheven bij het sluiten van een koopovereenkomst en bedraagt ongeveer 1-2% van de waarde van het onroerend goed. In sommige regio’s van Spanje is er echter geen AJD-belasting of is deze aanzienlijk lager.
 • Belasting over de toegevoegde waarde (Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA) – deze is van toepassing op nieuwbouw, d.w.z. op onroerend goed dat in de afgelopen 2 jaar is gebouwd. Het belastingtarief bedraagt meestal 10% van de waarde van het onroerend goed. Als het gaat om commercieel vastgoed (bouwgrond, niet in gebruik genomen, parkeerplaatsen die los staan van woningen), dan is het tarief hoger – 21%.
 • Accijnzen op de aankoop van onroerend goed – in sommige regio’s van Spanje kan ook accijns worden geheven op de aankoop van onroerend goed. Bijvoorbeeld, in Catalonië bedraagt de accijns ongeveer 1,5-2% van de waarde van het onroerend goed.

 

Ze kunnen in de loop der tijd veranderen en het kan nodig zijn om een fiscaal advocaat of een vastgoedexpert te raadplegen om gedetailleerde informatie te krijgen over de belastingen in een bepaalde regio. Houd er rekening mee dat de belasting op juridische documenten alleen wordt betaald bij de aankoop van een woning bij een projectontwikkelaar (niet op de secundaire markt).

Bovendien kunnen voor bepaalde categorieën kopers fiscale voordelen of verlaagde belastingtarieven gelden. Bijvoorbeeld, jonge gezinnen of gehandicapten kunnen subsidies krijgen.

Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat deze belastingen slechts algemene informatie zijn en kunnen worden gewijzigd of aangevuld afhankelijk van de wetgeving van een bepaalde regio van Spanje.

 

Belastingen op onroerend goed in Spanje

 

Welke belastingen moet u betalen als u onroerend goed bezit in Spanje?

Voor alle eigenaren van onroerend goed in Spanje zijn er 3 belastingen voorzien:

  1. Onroerendezaakbelasting (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Deze belasting wordt geheven door de stedelijke en gemeentelijke autoriteiten en is afhankelijk van de locatie en waarde van het onroerend goed. De berekening is gebaseerd op de kadastrale waarde van het onroerend goed en het tarief, dat verschilt afhankelijk van de regio waar het onroerend goed zich bevindt.
  2. Inkomstenbelasting uit onroerend goed (Impuesto sobre la Renta de No Residentes / Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Niet-ingezetenen die onroerend goed bezitten in Spanje, zijn verplicht om inkomstenbelasting te betalen over onroerend goed. Het belastingtarief bedraagt 19% over het inkomen dat wordt verkregen uit de verhuur of verkoop van onroerend goed.
  3. Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio / Impuesto sobre la Renta de No Residentes). Niet-ingezetenen die onroerend goed bezitten in Spanje met een waarde vanaf 700 000 euro, zijn verplicht om vermogensbelasting te betalen op basis van de waarde van het onroerend goed en andere activa die zij in het land bezitten. Het belastingtarief kan variëren afhankelijk van de totale waarde van de activa en kan oplopen tot 2,5%.

 

 

Belasting bij het verhuren van onroerend goed

De belasting bij het verhuren van onroerend goed in Spanje bedraagt 24% voor niet-ingezetenen van de Europese Unie (voor ingezetenen – 19%). Maar het bedrag kan worden verlaagd als u bonnetjes kunt overleggen dat u bijvoorbeeld uw geld hebt uitgegeven aan het verbeteren van uw woning.

 

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de belastingdienst zeer nauwlettend toeziet op de naleving van hun fiscale verplichtingen door alle niet-ingezetenen. Als er sprake is van een achterstand, bestaat er een risico dat de verlenging van de visum of verblijfsvergunning wordt geweigerd. Om uzelf geen zorgen te maken over het bestuderen van de Spaanse belastingwetgeving, kunt u contact opnemen met het bedrijf “M2 Real Estate”, waar u uitgebreid advies krijgt.